The requisite documentation and information necessary for your claim to be processed is documented in the claim form below. Please note that your claim has to be reported in writing to Safire within 30 days of occurrence as per your insurance policy.

For the timeous processing of your claim please provide the following: Vir die spoedige verwerking van u eis, verskaf asseblief die volgende:
Completed claim formVoltooide eisvorm
Any third party approaches
(all correspondence, legal notices etc)
Enige derde party benaderings
(alle korrespondensie, regskennisgewings ens)
Guidelines to the completion of your liability claim:
1. Never admit liability, nor make promises of any kind, nor take custody of the other person’s property.
2. Please provide the third party with your broker’s details who, in turn, will liaise with us.
3. Please report the event that gave rise to the liability claim to the police and your broker.
4. Should you receive any letters of demand, summons or other contact relating to the incident, please forward copies to your broker immediately. It is imperative that we receive this communication without delay.
5. We will register your claim on our system upon receipt of the fully completed claim form and the supporting documentation;
6. We will advise your broker of the claim number for reference purposes.
7. Our claim staff will review the claim and appoint a loss adjuster and/or investigator. We will notify your broker of the loss adjuster’s and/or investigator’s appointment.
8. If a loss adjuster and/or investigator is appointed, they will contact you directly. The time taken to receive the reports varies.
9. If we accept the third party claim due to liability attaching:
a. The third party’s claim will be negotiated to our best advantage;
b. Do not enter into any discussions or negotiations with the third party. Refer the third party to your broker, who in turn, will refer the third party to us;
c. A release form is signed by the third party releasing all parties of any further claims relating to this event;
d. The claim is paid.
10. If we reject the third party claim due to liability not attaching:
a. We will send a rejection letter to the third party and a copy to your broker;
b. Should the third party institute legal action, we may appoint attorneys to defend you. Please do not enter into any discussions or negotiations with the third party. Refer the third party to your broker, who, in turn, will refer the third party to us;
c. Costs and damages that may be awarded by the court against you, will be borne by us, subject to the policy limit of indemnity.
11. When the matter has been concluded your broker will be advised.
Riglyne vir die voltooiing van u aanspreeklikheid eis:
1. Moet nooit aanspreeklikheid erken, beloftes van enige aard maak nie, en ook die ander persoon se eiendom in bewaring neem nie.
2. Verskaf asseblief aan die makelaar die derde party se besonderhede en hulle sal dan met ons onderhandel.
3. Rapporteer asseblief die gebeure wat aanleiding gegee het tot ‘n aanspreeklikheidseis aan die polisie en u makelaar.
4. Indien jy enige aanmaningsbriewe, dagvaardings of enige kontak met betrekking tot die voorval, kry, stuur asseblief dadelik afskrifte aan jou makelaar. Dit is baie belangrik dat ons die kommunikasie sonder enige vertraging ontvang.
5. Ons sal die eis registreer met ontvangs van die volledig voltooide eisvorm en ondersteunende dokumentasie.
6. Ons sal die makelaar in kennis stel van die eisnommer vir verwysingsdoeleindes.
7. Ons eise personeel sal die eis nagaan en ‘n assessor en / of ‘n ondersoeker aanstel. Ons sal die makelaar in kennis stel van die assessor en / of ondersoeker se aanstelling.
8. Die assessor en / of ondersoeker sal jou direk kontak. Die tyd wat dit sal neem om die assessor en / of ‘n ondersoeker se verslag te ontvang, verskil van eis tot eis.
9. Indien ons die derde party se eis aanvaar as gevolg van aanspreeklikheid:
a. Die derde party se eis sal tot ons beste voordeel onderhandel word;
b. Moenie in enige besprekings of onderhandelings met die derde party tree nie. Verwys die derde party na jou makelaar, wat op sy beurt, die derde party aan ons sal verwys;
c. ‘n Ontslagvorm word deur die derde party geteken, wat aan alle partye vrystelling van enige verdere eise met betrekking tot hierdie voorval, verleen;
d. Die eis word betaal.
10. As ons die derde party eis weens geen aanspreeklikheid verwerp:
a. Ons sal 'n verwerpingsbrief aan die derde party stuur, asook 'n afskrif aan jou makelaar;
b. Indien die derde party regstappe neem, sal ons prokureurs aanstel om jou te verdedig indien noodsaaklik. Moenie in enige besprekings of onderhandelings met die derde party tree nie. Verwys die derde party na jou makelaar, wat op sy beurt, die derde party na ons sal verwys;
c. Koste en skade wat moontlik deur die hof toegeken word teen jou, sal deur ons gedra word onderhewig aan die polis se skadeloosstelliungsperk.
11. Wanneer die saak afgehandel is, sal jou makelaar in kennis gestel word.