Motor Accident

Any accident or collision involving your motor vehicle which includes damage to third parties will fall under this category. Should your damage be restricted to windscreen only then you may proceed directly to your nearest reputable windscreen repair centre which in turn will contact us for authorisation.

For the timeous processing of your claim please provide the following:Vir die spoedige verwerking van u eis, verskaf asseblief die volgende:
Completed claim formVoltooide eisvorm
Copy of Driver’s licenceAfskrif van die bestuurder se lisensie
Two quotes for repairs
(from a Safire approved repairer)
Twee kwotasies vir herstelwerk
(vanaf ‘n Safire goedgekeurde hersteller)
Police accident reportPolisie ongeluksverslag
Photographs of the damage
(if available)
Foto's van die skade
(indien beskikbaar)
Property loss or damage claim process:
1. We will register your claim on our system upon receipt of the fully completed claim form and the supporting documentation. To avoid delays, please ensure that you send through ALL the required documentation (refer to the front page of the claim form to see what is required);
2. We will advise your broker of the claim number for reference purposes.
3. Our claim staff will review the claim and appoint an external loss adjuster. We will notify your broker of the loss adjuster’s appointment.
4. The assessor will contact you directly to arrange to assess the vehicle. We normally receive the assessor’s report within 2 to 3 working days after the vehicle is assessed. The sooner the vehicle is assessed, the sooner we can process your claim;
5. Should you have the car hire extension on your policy, car hire can be arranged. Please liaise with your broker in this regard.
Eiendoms Verlies of skade eise proses:
1. Ons sal die eis registreer met ontvangs van die volledig voltooide eisvorm en ondersteunende dokumentasie. Om vertraging te voorkom, stuur asseblief ALLE nodige dokumentasie (sien voorkant van die eisvorm om te sien wat benodig word).
2. Ons sal die makelaar in kennis stel van die eisnommer vir verwysingsdoeleindes.
3. Ons eise personeel sal die eis nagaan en ‘n assessor aanstel. Ons sal die makelaar in kennis stel van die assessor se aanstelling.
4. Die assessor sal jou direk kontak om die motor te takseer. Ons ontvang gewoonlik die verslag binne 2 – 3 werksdae na die motor getakseer is. Hoe gouer die motor getakseer is hoe gouer kan ons u eis verwerk;
5. Indien jy motorhuur uitbreiding op jou polis het, kan motorhuur gereël word. Kontak jou makelaar in die verband.
Repairs 1. Once we have received the assessor’s report and approved the repairs, the assessor will instruct the panel beater to attend to the repairs;
2. The panel beater will contact you directly to arrange for your vehicle to be booked in for repairs;
3. Once your vehicle is repaired, you will be required to sign a clearance certificate at the panel beater to confirm that the repairs on the vehicle are complete and that you are satisfied with the results;
4. Please pay your excess directly to the panel beater, if applicable;
5. If there is a possible recovery or third party approach, your file will be handed to our Recoveries or Liability Department for further processing. Your broker will be kept informed of any progress in this regard.
Herstel 1. Sodra ons die assessor se verslag ontvang het en die herstelwerk goedgekeur is, sal die assessor die paneelklopper laat weet om voort te gaan met die herstelwerk;
2. Die paneelklopper sal jou direk kontak om te reël wanneer die motor moet ingaan vir herstel;
3. Sodra die motor herstel is, moet jy ‘n vrywaringssertifikaat teken by die paneelklopper om te bevestig dat die herstelwerk gedoen is, en dat jy tevrede is met die herstelwerk;
4. Die bybetaling moet direk aan die paneelklopper betaal word, indien van toepassing.
5. Indien daar n verhaling of derde party eis is op die eis, sal die lêer verwys word na ons verhalings of aanspreeklikheidsafdeling vir verdere hantering. U makelaar sal ten alle tye op hoogte gehou word oor die vordering van die eis.
Write-off 1. Should the vehicle be a write-off, the assessor will immediately arrange for the vehicle to be collected by our authorised salvage dealers. Please be advised that should there be preventable delays to collecting the vehicle, you may be charged for these unnecessary storage costs;
2. Should the vehicle be financed:
a. We will request a current settlement letter and the vehicle registration certificate from the finance company, on your behalf;
b. If required, we will request the certificate of deregistration from the finance company.
3. Should the vehicle not be financed:
a. We will require you to provide us with the original certificate for registration;
b. If required, you will be requested to deregister the vehicle and provide us with the original certificate of deregistration.
4. An Agreement of Loss document will be drawn up and sent to your broker for your signature;
5. The claim will be settled on receipt of the certificate of deregistration or certificate of registration and the signed Agreement of Loss;
6. If there is a possible recovery or third party approach, your file will be given to our Recoveries or Liability Department. Your broker will be kept informed of any progress in this regard.
Afskrywing Indien u motor afgeskryf word, sal die assessor onmiddellik reël dat ons goedgekeurde wrakkontrakteur die motor gaan haal. Neem asseblief kennis dat indien daar voorkombare vertraging is om die motor te haal, u dalk verantwoordelik gehou mag word vir onnodige stoorkoste;
2. Indien die motor nog onder huurkoop is:
a. Ons sal die huidige aflosbedrag en die motor se registrasiesertifikaat van die finansierings maatskappy aanvra namens u;
b. Indien nodig sal ons die motor deregistrasie sertifikaat van die finansierings maatskappy aanvra;
3. Indien die motor nie gefinansier is nie:
a. U sal ons moet voorsien van die oorspronklike motor registrasie sertifikaat;
b. Indien ‘n deregistrasie dokument benodig word, sal ons jou versoek om die motor te deregistreer en ons van die oorspronklike motor deregistrasie sertifikaat te voorsien;
4. ‘n Ooreenkoms van Verlies sal opgestel word en aan jou makelaar gestuur word vir jou om te onderteken.
5. Die eis sal betaal word op ontvangs van die deregistrasie of registrasie sertifikaat en die getekende Ooreenkoms van Verlies.
6. Indien daar n verhaling of derde party eis is op die eis, sal die lêer verwys word na ons Verhalings of Aanspreeklikheidsafdeling vir verdere hantering. U makelaar sal ten alle tye op hoogte gehou word oor die vordering van die eis.
Windscreen claim process:
1. If you have a windscreen claim, you may go directly to our approved auto glass company and complete a claim form there;
2. The auto glass company will contact us for a claim number and authorisation;
3. The auto glass company will complete the repair;
4. Please pay your excess directly to the auto glass company, if applicable.
Voorruiteise procedure:
1. Indien u ‘n voorruit eis het, kan u direk na die goedgekeurde motorglashandelaar gaan en ‘n eisvorm voltooi;
2. Die motorglashandelaar sal ons kontak vir ‘n eisnommer en goedkeuring;
3. Die motorglashandelaar sal die voorruit herstel;
4. Betaal asseblief jou bybetaling direk aan die motorglashandelaar, indien van toepassing.